Z A N I M A L N Y A L I N A

Loading

Характеристики на детското развитие 5-7 год.

Децата на 5 години изпитват все по-голям интерес към отношенията между хората. Те започват да сравняват оценките на възрастните със своите собствени.

 Децата вече са натрупали известен багаж от знания и умения, който се обогатява непрекъснато. Те се стремят да споделят своите знания и впечатления с връстниците си. В общуването се появява нов мотив – познанието. Вниманието става все по-устойчиво, непреднамереното внимание има все по-малка роля и се развива волевото, целенасочено внимание. Това дава възможност на децата да насочват енергията си там, където е важно – независимо дали става дума за познавателна дейност или ежедневни събития.

 Появява се йерархия по отношение на мотивите. Желанието всичко да става „тук и сега“ започва да отстъпва място на съобразяването с по-значим мотив. Неуспешното формиране на това умение за съподчиняване на мотивите е предпоставка за лошо целеполагане и планиране в следващите периоди, което от своя страна води до неспособност да управляваш собственото си поведение.

Много често в тази възраст децата започват да използват лъжи, или по-скоро съзнателно изопачаване на истината. Обикновено  това е свързано със стремежа да се избегне наказание или да се получи одобрение и похвала. Същевременно децата още са в периода на детските фантазии и трябва внимателно да се разграничават едните от другите.

В края на периода вече е формирана достатъчно висока компетентност в различни видове дейност. Това позволява на седемгодишните да взимат решения, чийто смисъл разбират.

Те започват да отчитат и интересите на другите деца, с които взаимодействат и да контролират проявите на някои свои емоции. Децата формират самооценката си, като обикновено тя е завишена. По-обективно оценяват резултатите от определена дейност, отколкото поведенческите прояви.

Мисленето вече е нагледно-образно с елементи на логическо и абстрактно. Децата се справят с по-сложни задачи, но все още се затрудняват в едновременното съпоставяне на няколко признака, в диференцирането на съществен белег и в пренасянето на усвоен опит в нова ситуация.

Весела Огнянова

психолог